Главная  /  Ученикам  /  Молитвы утренние

Молитвы утренние

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

(Читается с крестным знамением и поясным поклоном)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Символ веры

1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ Не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

2 И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

3 Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с Небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася.

4 Распя́таго же за ны́ при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

5 И воскре́сшаго в тре́тий день, по Писа́нием.

6 И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

7 И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

8 И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

9 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

10 Испове́дую еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в.

11 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых,

12 и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х, и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Перед учением

Преблаги́й Го́споди, низпосли́ нам благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го, да́рствующаго и укрепля́ющаго душе́вныя на́ши си́лы, да́бы, внима́юще преподава́емому нам уче́нию, возросли́ мы Тебе́, на́шему Созда́телю, во сла́ву, роди́телем же на́шим на утеше́ние, Це́ркви и оте́честву на по́льзу.

Окончание молитв

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва после учения

Благодари́м Тебе́, Созда́телю, я́ко сподо́бил еси́ нас благода́ти Твоея́, во е́же внима́ти уче́нию. Благослови́ на́ших нача́льников, роди́телей и учи́телей, веду́щих нас к позна́нию бла́га, и пода́ждь нам си́лу и кре́пость к продолже́нию уче́ния сего́.

Поделиться: